Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

 

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

 

1.1 O ιστότοπος www.ledstars.gr (εφεξής καλούμενος για συντομία "ιστοσελίδα") είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Γκέσιου Ευδοξία και με διακριτικό τίτλο “ LEDSTARS”, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη 95, ΤΚ 55131, με ΑΦΜ 121903881 ΔΟΥ Καλαμαριάς, τηλ 2310403444, καλούμενη εφεξής “η ΕΤΑΙΡΙΑ”.

1.2 Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο, που κάνει χρήση των υπηρεσιών του καταστήματος (εφεξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή "πελάτης", αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον ή πραγματοποιεί και αγορά προϊόντων η υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους χωρίς καμία εξαίρεση.

1.3 Είναι απαραίτητη η επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή για να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν την ολοκλήρωση κάθε αγοράς σας.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:
1. Να προβεί στην τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη,
2. Να προβεί στην ανανέωση ή/και αναβάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας,
3. Να προβεί στην ανανέσει ή/και αναβάθμιση της εμφάνισης, της δομής και της σύνθεσης της ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών
4. να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος του περιεχόμενου της ιστοσελίδας.

1.4 Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη να προβεί στην αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Υπογραμμίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει την πώληση προϊόντων συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη.

1.5. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την περιήγηση, την χρήση , καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Συνεπώς, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης, αφού εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απέχετε από την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

 

2.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει μονομερώς τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα όπως και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές, τις προσφορές και τις εκπτώσεις των προϊόντων (πριν τη σύναψη οιασδήποτε συναλλαγής με τον πελάτη).

2.2 Η περιγραφή των προϊόντων, γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές/εισαγωγείς των προϊόντων χωρίς καμία εμπλοκή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού του κάθε προϊόντος. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για την ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών, ούτε και για την καταλληλόλητα των προϊόντων για την χρήση για την οποία προορίζονται. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε ζημία λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις περιγραφές του προμηθευτή. Επιπροσθέτως, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθη σε τιμές, τεχνικά η ηλεκτρονικά δεδομένα και φωτογραφίες των προϊόντων που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

2.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση η την εκτέλεση της όποιας παραγγελίας σε οποιονδήποτε πελάτη ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης η επισκέπτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη η παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

 

3. Περιορισμός ευθύνης

 

3.1 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ονοματολογία, τεχνικά δεδομένα, φωτογραφίες ) που αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρέχεται "όπως ακριβώς έχει" , και η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία η οποία συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων η διαφυγόντα κέρδη που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων , πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.2 Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εικόνα των προϊόντων διαθέσιμων μέσω της ιστοσελίδας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα. Το παραπάνω ισχύει και για τις όποιες υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο τυχόν παραπέμπεται ο χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων από την ιστοσελίδα.

3.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι συνεργάτες της δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή καθώς και να διατηρεί το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή. Το παραπάνω ισχύει και σε περίπτωση που παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστεί όποιο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθεί στα τερματικά των επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα για λόγους που δεν περιλαμβάνονται στην σφαίρα της επιρροής τη, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε όποια αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

3.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, επιλογές, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των πελατών για βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την καθυστέρηση, την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από οιαδήποτε αιτία.

3.5 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη περί τυχόν μη διαθεσιμότητάς τους.

3.6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις όπως κακές καιρικές συνθήκες ή απεργίες. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ενημερώσει τους πελάτες μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσουν αν υπό αυτές τις συνθήκες επιθυμούν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και δεσμεύεται να κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όμως ουδεμία ευθύνη φέρει για καταστάσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

4.1 Το σύνολο του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για οτιδήποτε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τον σκοπό της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και της προώθησης των προϊόντων που προβάλλονται σε αυτό.

4.2 Η εμφάνιση και έκθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν αποτελεί μεταβίβαση , εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης . Το περιεχόμενο μπορεί να αποθηκευτεί η εκτυπωθεί αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η όποια δημοσίευση, διανομή, αντιγραφή, μεταφορά, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

4.3 Για την όποια αναπαραγωγή , επανέκδοση η διάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, απαραίτητη είναι έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4.4 Το περιεχόμενο όπως τα λογότυπα, εικόνες και διακριτικοί τίτλοι που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν μπορεί να εκθλιφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4.5 Όλα τα εμπορικά σήματα η επωνυμίες αναφερόμενα στην ιστοσελίδα αποτελούν την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η όποια αναφορά δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα προϊόντα η οι υπηρεσίες συνδέονται με την ΕΤΑΙΡΙΑ με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των αναφερόμενων. Για την όποια επαναχρησιμοποίηση μερών του περιεχομένου της ιστοσελίδας απαραίτητη είναι η γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

 

5.Ευθύνη Χρήστη

 

5.1 Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
1. δημοσίευση ,οποιαδήποτε αποστολή ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο η να προκαλεί προσβολή η βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2. δημοσίευση, οιαδήποτε αποστολή ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κτλ.,
3. δημοσίευση, οποιαδήποτε αποστολή ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές , ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. δημοσίευση, οποιαδήποτε αποστολή ή μετάδοση με άλλους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. δημοσίευση, οιαδήποτε αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή όποια άλλα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη βλάβη η την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

6. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο

 

6.1 Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο πιθανόν να σας μεταφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιονδήποτε ιστοσελίδων ή συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Ομοίως η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις συσχετιζόμενες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει τους συνδέσμους αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή τον έλεγχο του περιεχομένου από αυτήν.

 

7. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

7.1 Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

7.2 Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από τον χρήστη κατά την διάρκεια των παραγγελιών σας στην ιστοσελίδα.

7.3 Προκειμένου να ολοκληρωθεί όποια συναλλαγή ή παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη. Ειδικότερα, κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία, ο αριθμός τηλεφώνου και μια ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail. Για τους επαγγελματίες θα ζητηθεί επωνυμία της εταιρείας, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail.

7.4 Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ είναι απαραίτητα για την επικοινωνία και την εκτέλεση των παραγγελιών που έχουν υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα παραπάνω η ΕΤΑΙΡΙΑ θα πρέπει να ενημερωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων σε αυτήν δεδομένων, δεν εκπληρωθούν εγκαίρως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώθηκαν, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. αλλαγή διαθεσιμότητας προϊόντος ή χρόνου παράδοσης του προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη, έστω και αν δεν παραδίδεται στον πελάτη εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από αυτόν στοιχεία , τηλέφωνό ή λόγω αλλαγής των στοιχείων εφόσον δεν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. Ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποχρεούται σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά.

7.5 Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της απαραίτητα είναι δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου κατά την πρώτη και μόνο παραγγελία. Όποιο δικαιολογητικό η έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος για τους παραπάνω λόγους.

7.6 Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας του εκάστοτε πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

7.7 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του πελάτη χωρίς την συναίνεση σου, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

 

8. Παραγγελίες

 

8.1 Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές οποιαδήποτε ώρα και μέρα, επεξεργάζονται όμως και εκτελούνται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που ορίζονται από το καταστατικό λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

8.2 Οι προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

8.3 Δεν επιτρέπεται και δεν θα αναγνωρίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ η πραγματοποίηση παραγγελίας ατόμων κάτω των 18 ετών.

8.4 Κατά την υποβολή της παραγγελίας ο πελάτης δεσμεύετε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή, και ότι είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιηθεί η παραγγελία.

 

9. Τροποποίηση παραγγελίας

 

9.1 Η όποια αλλαγή στην παραγγελία είναι δυνατή πριν αυτή ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας, του πριν την αποστολή αυτής.

 

10. Εγγυήσεις των προϊόντων

 

10.1 Τα προϊόντα διατιθέμενα από το ηλεκτρονικό κατάστημα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό και τη διάρκειά της. Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων, εφ'όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
• Ύπαρξη εγγύησης της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς.
• Διατήρηση σταθερών και μη αλλοιωμένων στοιχείων του προϊόντος (Σειριακός αριθμός).
• Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

 

11. Πολιτική επιστροφών και αλλαγών

 

11.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να προβεί στην επιστροφή η αλλαγή των προϊόντων που είναι ελαττωματικά , λανθασμένα η δεν καλύπτουν της προσδοκίες του, υπό τους όρους της πολιτικής επιστροφών και αλλαγών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

11.2 Για την πλήρη επιστροφή των προϊόντων είναι απαραίτητο αυτά και τα όποια εξαρτήματα τους να είναι σε αρίστη κατάσταση, και να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά.

11.3 Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.
Στην περίπτωση όπου τα προϊόντα που παραδίδονται δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία του πελάτη κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εντός 24 ωρών από την παραλαβή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ότι από την στιγμή που λάβει τέτοια ενημέρωση και διαπιστωθεί το λάθος θα προβεί στην κάθε δυνατή ενέργεια για την αποκατάσταση του.

11.4 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα φέρουν όποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, θα πρέπει να βεβαιωθεί από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ότι για τη όποια φθορά δεν ευθύνεται ο πελάτης. Εφ'όσον το όποιο ελάττωμα, φθορά η δυσλειτουργία διαπιστωθούν εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η εγγύηση καλής λειτουργίας, το προϊόν θα επισκευαστεί η θα αντικατασταθεί εντός 30 ήμερων. Μετά το πέρας της περιόδου που ορίζει η εγγύηση καλής λειτουργίας η επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αδυνατεί να αντικαταστήσει το προϊόν λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας υποχρεούται να προτείνει στον πελάτη εναλλακτικό προϊόν ή να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο.
Στην περίπτωση που το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών δεν διαπιστώσει κανένα ελάττωμα, ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στον πελάτη και να τον επιβαρύνει με όποια έξοδα αποστολής.

11.5 Προϊόντα που έχουν υποστεί φθορές.
Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι το προϊόν που παρέλαβε είναι κατεστραμμένο οφείλει να ενημερώσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εντός 24 ωρών από την παραλαβή ώστε να διατηρήσει το δικαίωμα αντικατάστασης. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα προϊόντα δεν θα αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά και ο πελάτης δεν δικαιούται την αντικατάσταση τους. Σε κάθε περίπτωση τα όποια έξοδα προκύψουν από την τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση των προϊόντων θεωρούνται αποκλειστική ευθύνη του πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν βαραίνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ.

11.6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα όποια προβλήματα, απώλειες η ζημίες προκληθούν από την μη ορθή χρήση των προϊόντων , η από τυχόν συνδυασμούς με προϊόντα άλλων μη συμβατών συστημάτων. Κατά την επιστροφή τα προϊόντα ελέγχονται για τυχόν ζημίες και περνούν από ταυτοποίηση γνησιότητας. Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν φέρει οποιοδήποτε ελάττωμα η αμφισβητηθεί η γνησιότητα του, η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την αντικατάσταση και την επιστροφή του στον πελάτη.
Ουδεμιά ευθύνη βαραίνει την ΕΤΑΙΡΙΑ για την όποια άμεση, έμμεση η επακόλουθη απώλεια η ζημία που προκλήθηκε από προβλήματα για τα οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ενημερώθηκε από τον πελάτη.

11.7 Η επιστροφή προϊόντων γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω e-mail ή fax για τα πρόβλημα που αντιμετωπίζει με μια σύντομη περιγραφή.
Εφ'όσον το τμήμα λάβει την ενημέρωση ανταποκρίνεται αποστέλλοντας την έγκριση επιστροφής. Αφού ο πελάτης λάβει την έγκριση του τμήματος επιστρέφει τα προϊόντα που συνοδεύονται από παραστατικό μεταφοράς (δελτίο αποστολής). Τα προϊόντα που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα συνοδευτικά παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Ο χρόνος επισκευής η αντικατάστασης των προϊόντων ανάλογα την διαθεσιμότητα έγκειται από 1-30 ημέρες. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για τη επισκευή, αντικατάσταση η επιστροφή των προϊόντων. Οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται με μεταφορική εταιρεία επιλογής τής ΕΤΑΙΡΙΑΣ μετά από συνεννόηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

 

12. Ακυρότητα

 

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, η εγκυρότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους η το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.

 

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

 

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο περί ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς επίσης από το Νόμο προστασίας καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα αγοραπωλησίας από απόσταση. Για όποια διαφορά σχετικά με την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος, αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

X